قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰(‎۰.۷۴%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (ارتقاء)۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰۴۵۹,۱۸۹,۰۰۰(‎۰.۱۶%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس (تیپ 1)۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو 6 سرعته۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء)۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰(‎۰.۲۴%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء)۸۵۹,۵۰۰,۰۰۰---(‎۰.۰۶%‏)‎۵۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال)به زودی۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰(‎۰.۷۵%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۵۵,۵۰۰,۰۰۰۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰(‎۰.۰۹%‏)‎۵۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰(‎۰.۳۴%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۶۷۸,۵۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۲%‏)‎۳,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۷%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 موتور TU3۵۳۴,۵۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 تیپ 5۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۲%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای برقی۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای برقی (ارتقاء)۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای پانوراما۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎۰.۸۶%‏)‎۵,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای پانوراما (ارتقاء)۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰(‎۰.۷۶%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰(‎۰.۲۰%‏)‎۱,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء)۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۸۹%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء)۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۲.۰۴%‏)‎۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء)۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(‎۴.۵۰%‏)‎۳۴,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰(‎۱.۰۰%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (ارتقاء)۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۴۰%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس پانوراما۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء)۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
تارا دستی۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰(‎۰.۶۱%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی V1۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰(‎۱.۷۵%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(‎۰.۲۶%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک (ارتقاء)۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰---(‎۱.۲۹%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک V4۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰(‎۰.۶۵%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 5 ( S5 ) جدید۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۲%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 )۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰(‎۰.۲۱%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) سفارشی۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۲۷%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۱,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰(‎۰.۱۲%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 7X۱,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰(‎۰.۱۳%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۱%‏)‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
اطلسبه زودی۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا GXبه زودی۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰(‎۰.۵۵%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S (استاندارد)۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰(‎۰.۵۴%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(‎۰.۲۶%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک (استاندارد)۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰(‎۱.۳۶%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S (استاندارد)۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(‎۰.۸۹%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S (استاندارد)۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک GXR۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک GXL۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ 1۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ 2۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ 3۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین اتوماتیک G۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰(‎۰.۲۸%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151۲۶۹,۶۰۰,۰۰۰۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۷۵,۴۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (رادیال)۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۵۴,۵۰۰,۰۰۰۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰(‎-۰.۰۹%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰(‎۰.۵۲%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۴%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2۱,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰(‎۰.۲۴%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS35 تیپ 3۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰(‎۱.۴۰%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
زوتی DL5۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰(‎-۱.۱۷%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستی۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۳%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو اتوماتیک۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X33 کراس (دستی)۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X33 کراس (اتوماتیک)۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X55 پرو۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورت۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۷%‏)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 پرو۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرو۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس۲,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۵%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس (هیبرید)۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۲%‏)‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.6)۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کرمان موتور
جک J4۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی X5به زودی۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای اکسنتبه زودی۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای النترا۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۱۸,۵۰۰,۰۰۰۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کارا (دو کابین)۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کاپرا۱,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰(‎-۰.۱۰%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
رسپکت۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
رسپکت 2به زودی۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۳%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره)به زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره)به زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرستیژ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۶%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودز۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9به زودی۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
بستیون T77به زودی۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هونگچی H5به زودی۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۳%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا دنده ای (توربو)۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۶%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
مکث کلوت دستی۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y7۱,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰