قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 2)۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 3)۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 4)۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس (تیپ 1)۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۲%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۱%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۵%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانانبه زودی۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی ELX۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۸%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۸%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰(‎-۰.۷۰%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۳%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۲%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای 6 سرعته (پانوراما)به زودی۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (6 سرعته)به زودی۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(‎-۰.۱۴%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۱%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(‎-۰.۶۶%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک V4به زودی۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۴%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۷۲%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۵%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۶%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۳%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا
اطلسبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا Gبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(‎-۰.۲۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(‎-۰.۲۷%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(‎-۱.۴۹%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک اتوماتیک۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(‎-۰.۲۵%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(‎-۰.۵۰%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R تیپ Sبه زودی۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰(‎-۰.۴۳%‏)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
شاهین۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(‎-۰.۷۱%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک----به زودی(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 تیپ DAبه زودی۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (هیدرولیک)۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۶%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۶%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ زاگرس۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۰۱%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS35 تیپ 2به زودی۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 3به زودی۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۱%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 اتوماتیک۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستی۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X55 پرو۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۲,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورت۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۶,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 (IE)۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 پرو۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرو۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.5)ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.6)۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کرمان موتور
جک J4۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۷%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رسپکت۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰(‎-۰.۸۷%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (5 نفره)۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۴%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۷%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۳۲%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۳%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودزناموجود۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
منبع: ایران جیب