قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۶%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 1)۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۵۶%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 2)۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۵%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(‎۰.۹۷%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۶%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۴%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۴%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانانبه زودی۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰(‎-۱.۷۵%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰(‎-۱.۱۳%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰(‎-۱.۷۴%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۳%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۷۵%‏)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 موتور TU3۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۵%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۷%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰(‎-۲.۷۹%‏)‎-۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(‎-۲.۲۹%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎-۱.۷۷%‏)‎-۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای 6 سرعته (پانوراما)به زودی۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰(‎۱.۶۴%‏)‎۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎۱.۸۶%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(‎۱.۳۶%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰(‎۰.۸۲%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(‎-۰.۹۵%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۰%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(‎۰.۹۰%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک V4به زودی۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۱%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۷%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۱.۳۸%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
اطلسبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا Gبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰(‎-۰.۵۷%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S تیپ DA۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(‎-۰.۲۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(‎-۱.۵۸%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(‎-۰.۷۴%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک تیپ DA۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(‎۰.۵۹%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R تیپ DA۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(‎۰.۵۹%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R اتوماتیک۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک تیپ DA۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰(‎-۱.۱۳%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S تیپ DA۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰(‎-۱.۱۲%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(‎-۱.۰۶%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک----به زودی(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(‎۱.۸۵%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 تیپ DAبه زودی۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰(‎۱.۴۷%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۶۴%‏)‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS35 تیپ 2به زودی۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 3به زودی۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 اتوماتیک۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستیبه زودی۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X55 پرو۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورت۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 (IE)۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 پرو۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرو۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۴۳%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۵%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎۰.۳۵%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.5)۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.6)۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کرمان موتور
جک J4۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۰%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۹%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۲%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رسپکت۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (7 نفره)۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۱%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ون باری اینرودزناموجود۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰

منبع: ایران جیب