قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 2)۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۶%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰(‎-۱.۲۳%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 4)۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰(‎-۱.۳۸%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دنا پلاس (تیپ 1)۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۱%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۰%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۹%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانانبه زودی۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰(‎-۱.۵۴%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰(‎-۱.۳۱%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰(‎-۰.۵۳%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۵%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۴%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۸%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰(‎-۰.۳۴%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۸%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۱%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای 6 سرعته (پانوراما)به زودی۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰(‎-۰.۶۳%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (6 سرعته)به زودی۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۲۵%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(‎-۰.۶۸%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس (پانوراما)۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک V4به زودی۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
هایما 8 اس ( 8S )۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا
اطلسبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا Gبه زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوز۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیک۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین GL۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۰.۷۲%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین G۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(‎-۰.۶۷%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک----به زودی(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 تیپ DAبه زودی۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (هیدرولیک)۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۳%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2به زودی۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 3به زودی۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۳%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 اتوماتیکناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستی۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۲%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو اتوماتیک۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(‎-۱.۷۳%‏)‎-۱۶,۰۰۰,۰۰۰‏
X55 پرو۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۲,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورت۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۶,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 (IE)۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۴%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 پرو۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۲%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۰.۸۸%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۸%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۰.۵۷%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.5)ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.6)۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۲%‏)‎-۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۳%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۴%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۵%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۹۲%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
رسپکت۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰(‎-۱.۶۴%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (5 نفره)۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۶۲%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۴%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۳%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۱%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودز۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۴۵,۹۴۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
منبع: ایران جیب