قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان 2۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰(‎-۰.۲۶%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 2)۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۱%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰(‎-۱.۰۸%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 4)۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰(‎-۰.۳۵%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(‎-۰.۳۳%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۷%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۷%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰(‎-۰.۲۵%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانانبه زودی۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰(‎-۰.۴۰%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰(‎-۰.۵۸%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5۶۱۴,۵۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۴%‏)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۸%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۵۷۵,۵۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰(‎-۱.۲۹%‏)‎-۷,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۶%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۱%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای 6 سرعته (پانوراما)به زودی۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (6 سرعته)به زودی۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۲۶%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰(‎-۰.۲۰%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (پانوراما)۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(‎-۰.۹۱%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰(‎۰.۴۶%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(‎۰.۵۳%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا اتوماتیک V4به زودی۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
هایما 8 اس ( 8S )۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰(‎-۲.۴۸%‏)‎-۴۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰(‎-۱.۶۵%‏)‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا
اطلسبه زودی۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا GXبه زودی۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰۲۹۱,۶۵۰,۰۰۰(‎-۰.۱۴%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیک۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک GXRبه زودی۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ 1۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۰.۱۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین تیپ 2۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰(‎-۰.۳۴%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین تیپ 3۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۰۹%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک G----۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 تیپ DAبه زودی۲۳۵,۹۳۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰۵۱۷,۱۹۰,۰۰۰(‎-۱.۱۲%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰۵۳۹,۱۹۰,۰۰۰(‎-۱.۲۸%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۷%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۲%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۳%‏)‎-۲,۵۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۵۹۹,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰(‎-۰.۹۸%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ زاگرس۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۹۰%‏)‎-۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS35 تیپ 3۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۳.۲۹%‏)‎-۵۵,۰۰۰,۰۰۰‏
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 اتوماتیکناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستی۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۲%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو اتوماتیک۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۱%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
X55 پرو۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰(‎۰.۴۰%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۲,۸۰۰,۰۰۰(‎-۱.۳۶%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5 اسپورت۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۶,۴۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۸%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 6 پرو۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۷%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 (IE)۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۶%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 پرو۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۲%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۸%‏)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش(‎-۰.۱۹%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.5)ناموجودتوقف تولید(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.6)۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کرمان موتور
جک J4۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۸%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S3۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۱%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
جک S5۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۸%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۳%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۱,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۲%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۱%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۹%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۴%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۲%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
رسپکت۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰(‎-۰.۶۰%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (5 نفره)۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۹%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۵%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۵%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۶%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودز۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۷۴۵,۹۴۰,۰۰۰(‎-۰.۴۵%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ G9---به زودی(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۴۹%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
لاماری ایما۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۰%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا دنده ای۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰

منبع: ایران جیب