قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰(‎۰.۷۱%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۶۱۴,۵۰۰,۰۰۰۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰(‎-۰.۰۸%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (ارتقاء)۶۳۴,۵۰۰,۰۰۰۴۵۹,۱۸۹,۰۰۰(‎-۰.۷۰%‏)‎-۴,۵۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(‎-۰.۵۹%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۹%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو 6 سرعته۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۱.۰۲%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء)۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎۰.۶۲%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰(‎-۰.۳۵%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء)۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۲۲%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال)به زودی۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰(‎-۱.۸۶%‏)‎-۱۰,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰(‎-۱.۲۰%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰(‎-۰.۷۳%‏)‎-۴,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۶%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۵%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 موتور TU3۵۴۶,۵۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰(‎-۰.۲۷%‏)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰(‎-۰.۴۹%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای برقی۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای برقی (ارتقاء)۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای پانوراما۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۵%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای پانوراما (ارتقاء)۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰(‎-۱.۰۳%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء)۸۱۰,۵۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء)۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۵%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء)۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(‎-۰.۳۷%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰(‎۰.۱۹%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (ارتقاء)۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۳۸%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس پانوراما۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء)۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰---(‎۲.۱۱%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا دستی V1۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک (ارتقاء)۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک V4۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) جدید۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۸%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 )۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) سفارشی۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
هایما 8 اس ( 8S )۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هایما 7X۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰(‎-۳.۷۰%‏)‎-۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۳%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰(‎۰.۳۲%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا
اطلسبه زودی۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا GXبه زودی۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S (استاندارد)۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوز۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(‎۰.۲۵%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک (استاندارد)۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰(‎۰.۶۵%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S (استاندارد)۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک S (استاندارد)۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰(‎-۰.۵۵%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک GXR۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک GXL۳۶۳,۵۰۰,۰۰۰۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰(‎-۰.۱۴%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
شاهین تیپ 1۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
شاهین تیپ 2۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰به زودی(۰.۰۰%)۰
شاهین (استاندارد)۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
شاهین اتوماتیک G۷۲۶,۵۰۰,۰۰۰۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰(‎-۰.۲۷%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰(‎-۰.۶۵%‏)‎-۱,۸۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151 (لاینر)۲۷۸,۵۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰(‎-۰.۸۹%‏)‎-۲,۵۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (رادیال)۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰(‎۱.۰۲%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۸۴%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد دیزل۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۳.۷۹%‏)‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰(‎-۰.۷۳%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ کارون۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰(‎۳.۵۰%‏)‎۴۵,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS35 تیپ 3۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰(‎۲.۷۱%‏)‎۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS55به زودی۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
زوتی DL5۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰(‎۱.۱۷%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
مدیران خودرو
X22 دنده ای۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستی۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۳%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو اتوماتیک۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X33 کراس (دستی)۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۸%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
X33 کراس (اتوماتیک)۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۸%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
X55 پرو۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۷%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۴%‏)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5 اسپورت۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۶%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 6 پرو۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 7 پرو۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۸۶%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرو (هیبرید)۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.6)۱,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۲%‏)‎۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۸۸%‏)‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7۱,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۴۸%‏)‎۸,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی X5به زودی۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای اکسنتبه زودی۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای النترا۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت کارا (دو کابین)۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۸%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
رسپکت۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰توقف تولید(‎۱.۱۲%‏)‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
رسپکت 2به زودی۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره)۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۱۲%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره)به زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره)به زودیبه زودی(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرستیژ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ون باری اینرودز۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9به زودی۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
بستیون T77به زودی۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هونگچی H5به زودی۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۸%‏)‎۱۳,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا دنده ای (توربو)۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y7۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۴۹%‏)‎-۲۶,۰۰۰,۰۰۰‏
فردا T5۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۲۳%‏)‎-۱۶,۰۰۰,۰۰۰‏
سوبا M4۱,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۸۷%‏)‎-۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏