قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
وانت آریسان۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰(‎-۰.۱۳%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 3)۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰(‎-۰.۶۸%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس (تیپ 4)۶۰۱,۵۰۰,۰۰۰۴۵۹,۱۸۹,۰۰۰(‎۰.۲۵%‏)‎۱,۵۰۰,۰۰۰‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰(‎۰.۳۳%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس (تیپ 1)۶۴۶,۵۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۰۸%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو 6 سرعته۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۷%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء)۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۰.۱۳%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰(‎۰.۲۵%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء)۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۴۸%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال)به زودی۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو پارس۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰(‎-۰.۳۹%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی۵۳۸,۵۰۰,۰۰۰۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰(‎۰.۰۹%‏)‎۵۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس سفارشی ELX۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰(‎-۰.۲۶%‏)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو پارس TU5۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰(‎۰.۹۲%‏)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3۵۲۶,۵۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰(‎-۰.۶۶%‏)‎-۳,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 تیپ 5۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۵۸۶,۵۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰(‎-۰.۲۶%‏)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای برقی۶۰۳,۵۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۰۸%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای برقی (ارتقاء)۶۱۴,۵۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۸۹%‏)‎-۵,۵۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای پانوراما۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۴%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 دنده‌ای پانوراما (ارتقاء)۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰(‎۰.۰۸%‏)‎۵۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰(‎-۰.۲۶%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء)۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۳۹%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء)۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۱%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
پژو 207 اتوماتیک MC۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰(‎-۰.۹۳%‏)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰(‎-۰.۲۱%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس (ارتقاء)۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۱۰%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس پانوراما۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰(‎۰.۱۰%‏)‎۵۰۰,۰۰۰‏
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء)۵۲۰,۵۰۰,۰۰۰---(‎-۰.۲۹%‏)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰(‎-۰.۷۹%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تارا دستی V1۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک (ارتقاء)۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰---(۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک V4۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰(‎-۰.۸۸%‏)‎-۸,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 5 ( S5 ) جدید۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۲۴%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 )۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰(‎۰.۲۸%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما اس 7 ( S7 ) سفارشی۱,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰---(‎۰.۲۸%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 8 اس ( 8S )۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰(‎۰.۸۵%‏)‎۱۴,۰۰۰,۰۰۰‏
هایما 7X۱,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰(‎۰.۱۳%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۶%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰(‎۰.۳۵%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
سایپا
اطلسبه زودی۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا GXبه زودی۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ساینا S۳۵۶,۵۰۰,۰۰۰۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰(‎۰.۱۴%‏)‎۵۰۰,۰۰۰‏
ساینا S (استاندارد)۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰(‎۰.۲۸%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
ساینا S دوگانه سوز۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰(‎-۰.۱۳%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
ساینا S اتوماتیک (استاندارد)۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰(‎۰.۲۳%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک R۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S (استاندارد)۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰(‎-۰.۲۲%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک S۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰(‎-۰.۱۴%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
کوییک S (استاندارد)۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰(‎۰.۰۶%‏)‎۲۰۰,۰۰۰‏
کوییک GXR۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کوییک GXL۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰(‎-۰.۴۲%‏)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
شاهین تیپ 1۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۰.۳۷%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین تیپ 2۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰به زودی(‎-۰.۱۸%‏)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‏
شاهین تیپ 3۵۸۲,۵۰۰,۰۰۰۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰(‎-۰.۰۹%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
شاهین اتوماتیک G۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰(‎-۰.۲۱%‏)‎-۱,۵۰۰,۰۰۰‏
سایپا 151۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر)۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (رادیال)۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۵۷%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰(‎۰.۱۹%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰(‎۰.۱۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۶۷%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت پادرا۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰(‎-۰.۳۱%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
چانگان CS35 تیپ 3۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰(‎۰.۲۱%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏
زوتی DL5به زودی۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
X22 دنده ای۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستی۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۲%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
X22 پرو اتوماتیک۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۴%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
X33 کراس (دستی)۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰(‎-۲.۰۱%‏)‎-۱۷,۰۰۰,۰۰۰‏
X33 کراس (اتوماتیک)۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۹۶%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
X55 پرو۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۴%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۸%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 5 اسپورت۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۸%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
آریزو 6 پرو۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۸%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 7 پرو۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۰%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرو۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰(‎-۰.۷۱%‏)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۹%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۱۹%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
تیگو 8 پرومکس (هیبرید)۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۲%‏)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‏
فونیکس FX (1.6)۱,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰(‎۰.۰۶%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
کرمان موتور
جک J4۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S3۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
جک S5۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۱%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی T8۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۳۷%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی J7۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۶۴%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی K7۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۵%‏)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‏
کی‌ام‌سی X5به زودی۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای اکسنتبه زودی۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هیوندای النترا۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۱.۷۰%‏)‎-۶۰,۰۰۰,۰۰۰‏
گروه بهمن
وانت کارا (تک کابین)۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۸%‏)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‏
وانت کارا (دو کابین)۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۰۹%‏)‎-۵۰۰,۰۰۰‏
وانت کاپرا۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰(‎-۰.۴۸%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
رسپکت۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰(‎-۰.۸۷%‏)‎-۱۱,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (5 نفره)۱,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۰۶%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۲%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرایم۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۱%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏
دیگنیتی پرستیژ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰(‎-۲.۸۳%‏)‎-۵۶,۰۰۰,۰۰۰‏
ون باری اینرودز۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9---۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
بستیون T77به زودی۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هونگچی H5به زودی۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
تیگارد X35۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
لاماری ایما۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۵۶%‏)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‏
آسنا دنده ای---۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث تیارا۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
راین R3۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y5۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
دایون Y7۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا SX5۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
فردا T5۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سوبا M4۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰