مسترتشخیص- به اطلاع مي رساند شرايط انتخاب و تكميل وجه اختياري براي بخش دوم مشتريان تارا دستي با اولويت هاي پاييز 1402 ويژه طرح عادي به خودرو پژو 207 دستي سقف شيشه اي ايجاد شده است، در صورت تمايل، مشتريان فوق مي توانند طي مدت 7 روز نسبت به واريز وجه اقدام نمايند.

مراتب از طريق ارسال پيامك نيز به واجدين شرايط اولويت هاي فوق اطلاع رساني شده است. در صورت عدم تمايل مشتريان ،شرايط براي دريافت خودروي ثبت نامي ايشان ً متعاقبا اعلام خواهد شد.