مسترتشخیص- پیرو اعلام نتايج در دومین طرح سامانه يكپارچه تخصیص خودرو به اطلاع نمايندگی ها و متقاضیان حائز شرايطی که در طرح عادي سامانه يكپارچه عرضه خودرو در خرداد ماه سال جاري نسبت به ثبت نام اولیه خودرو شاهین با گیربكس اتوماتیك اقدام نموده و اولويت ايشان پايیز و زمستان 1402 تعیین و در تاريخ 1402/08/20 پیامك به ايشان ارسال گرديده می رساند، امكان واريز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرايط ذيل اعلام می گردد.

منبع: ایران جیب