گواهینامه بین المللی

راهنمای دریافت گواهینامه بین المللی

/guide-to-obtaining-an-international-certificate

گواهینامه رانندگی بین‌المللی سندی است که به واسطه آن مجوز تردد با اتومبیل شخصی در سایر کشورها به فرد دارنده اعطا می‌شود.