گمرک ایران

بخشنامه گمرک ایران برای ورود خودروهای وارداتی

/iranian-customs-directive-for-the-entry-of-imported-cars

دفتر واردات گمرک ایران بر ممنوعیت ورود و تخلیه خودروهای وارداتی کارکرده بدون ثبت سفارش تاکید کرد.