کسری بنزین

کسری بنزین در سال ۱۴۱۰ به ۶۰ میلیون لیتر می رسد

/the-gasoline-deficit-in-1410-will-reach-60-million-liters

نامداری عضو انجمن وسایط نقلیه گازسوز بابیان اینکه در صورت ادامه این روند کسری بنزین تا۱۴۱۰به ۶۰ میلیون لیتر می رسد، گفت: مسیر زنجیره ارزش از گاز می‌گذرد و باید زنجیره ارزش را از چاه تا چرخ تکمیل کنیم.