کارشناسی فنی

آشنایی با کارشناسی ظاهری و فنی

/familiarity-with-appearance-and-technical-expertise

ممکن است این سوال برای شما پیش آمده باشد که جهت کارشناسی یک ماشین چه فرآیندی طی می‌شود.این فرآیند به دو قسمت کلی کارشناسی ظاهری و فنی تقسیم می‌شود که ما در این مقاله سعی بر این داریم تا هر دو آن‌ها را به دقت برایتان شرح دهیم.