نمایشگاه های اجاره ای خودرو

مراقب نمایشگاه های اجاره ای خودرو باشید

/beware-of-rental-car-showrooms

متأسفانه تعدادی از نمایشگاه داران خودرو اجاره‌ای به صورت مقطعی و شش ماهه آگهی‌های اغوا کننده ای را منتشر و مشتریان را به سمت خود می‌کشانند.