مهریه

شگرد جدید برای رفع توقیف ماشین به خاطر مهریه

/a-new-method-to-remove-the-seizure-of-the-car-due-to-dowry

توقیف خودرو به خاطر مهریه ماجرایی است که گریبان بسیاری از افراد را گرفته است.