مفقودی کارت خودرو

پیگیری کارت ماشین، از مفقودی تا دزدی

/car-card-tracking-from-lost-to-stolen

کارت ماشین، یکی از مهم‌ترین مدارک خودرو است. قانون نیز رانندگان را ملزم کرده تا همیشه هنگام رانندگی این سند خودرویی را همراه داشته باشند. اما ممکن است کارت خودرو نیز مانند هر مدرک دیگری مفقود یا دزدیده شود.