مدارک فروش خودرو

مدارک لازم هنگام فروش خودرو

/required-documents-when-selling-a-car

ارائه مدارک خودرو به صورت کامل از سمت فروشنده به خریدار، حین معامله باید در چارچوب حقوقی مشخصی انجام شود.در ادامه به مهم‌ترین مدارک خودرو که فقدان آن‌ها ممکن است، معامله را تحت تاثیر قرار دهد؛ اشاره شده است.