مخدوش کردن پلاک

پیامدهای مخدوش کردن پلاک وسیله نقلیه

/consequences-of-defacing-a-vehicle-license-plate

 طبق قانون، فردی که پلاک خود را مخدوش کرده یا دستکاری کند، مستوجب جزای کیفری نیز می‌شود و این مساله‌ای حائز اهمیتی است که رانندگان و مالکان خودرو باید از آن آگاه باشند.