مخدوشی پلاک خودرو

برخورد جدی با مخدوشی پلاک خودروها از امروز

/dealing-seriously-with-the-distortion-of-license-plates-from-today

برابر قانون و ضوابط تمامی  خودروها باید پلاک داشته باشند و تخلف از  ناحیه پلاک مانند پوشش، مخدوشی و دستکاری پلاک از دید پلیس دور نخواهد ماند و پلیس راهور تهران بزرگ با هریک از این موارد برخورد قاطع و قانونی می‌کند.