قیمت پراید وانت

سایپا قیمت پراید وانت را افزایش داد

/saipa-increased-the-price-of-pride-van

گروه خودروسازی سایپا در آذرماه 1402، قیمت پراید وانت را به میزان 20 میلیون تومان افزایش داد.