قانون راهنمایی و رانندگی

تعویض کدام قطعات خودرو غیر قانونی است؟

/which-car-parts-are-illegal-to-replace

براساس ماده ۳۰ قانون راهنمایی و رانندگی تعویض قطعات اصلی خودرو بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است.