علیرضا رزم حسینی

احتمال ورود خودروساز جدید برای ایجاد رقابت

/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از انحصاری بودن صنعت خودرو گفت: رقابتی کردن صنعت خودرو جزو برنامه‌های وزارت صمت است و فقط هم واردات مطرح نیست، بلکه شرکت‌های تولیدی دیگر در کنار دو خودروساز بزرگمان مطرح است.