ضبط خودرو

آموزش رفع ارور ضبط خودرو

/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

ابتدا دکمه MODE را همزمان با شماره۴ به مدت حدود ۴ ثانیه تا ۶ثانیه نگه داريد، روی صفحه نمایش چهار عدد صفر ظاهر می شود...