صدور الکترونیکی گواهی معاینه فنی خودرو

صدور الکترونیکی گواهی معاینه فنی خودرو در پایتخت

/electronic-issuance-of-vehicle-technical-inspection-certificate-in-the-capital

صدور الکترونیکی گواهی معاینه فنی خودرو در پایتخت به منظور تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به شهروندان در دستور کار ستاد معاینه فنی شهر تهران قرار گرفت.