صافکاری ماشین

نکات مهم در صافکاری خودرو

/%D8%B5%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

صافکاری خودرو، مهارتی در جهت تعمیر بدنه ماشین است که هر تعمیرکاری، توانایی انجام آن را به نحو احسنت ندارد.