صادرات بنزین

خودروهای فرسوده مانعی بزرگ برای صادرات بنزین

/used-cars-are-a-big-obstacle-for-exporting-gasoline

تحمیل خسارت سنگین خودروهای بی کیفیت و فرسوده بر اقتصاد انرژی کشور، در شرایطی که میزان مصرف بنزین کشور همچنان رو به فزونی گذارده و معادله تولید و مصرف در معرض بهم خوردن است.