شاسی و سینی خودرو

چند روش برای تشخیص شاسی و سینی تعویضی خودرو

/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

تشخیص تعویض سینی و شاسی تعویضی چندین آیتم و روش داره که در ادامه به چند مورد اشاره می کنیم.