سامانه یکپارجه خودرو

خودروهای بی ام و وارد سامانه یکپارچه شدند

/bmw-cars-entered-the-integrated-system

روز گذشته و بعد از بروزرسانی سایت یکپارچه ثبت نام خودروهای وارداتی مشخص شد که نام 4 محصول از شرکت BMW و یک خودرو از شرکت مینی در این مجموعه بارگزاری و بزودی ثبت نام آنها آغاز خواهد شد.