سالن نور

بررسی تخصصی خودرو در سالن نور

/post-113

به جرات میتوان گفت که اصولی ترین وبهترین نوع کارشناسی رنگ خودرو با استفاده از سالن نور وبصورت تجربی و چشمی است.در این نوع از کارشناسی رنگ که البته از عهده همگان برنمی آید بسیار کار حرفه ای ودقیقی است زیرا نیاز به تجربه ی بسیار بالا در این زمینه وحوضه ی شناخت رنگ وارزیابی کیفیت وآشنایی با انواع تصادفات وضرب خوردگیهای خودرو دارد...