زیان انباشته خودروسازان

چرا زیان انباشته خودروسازان به 395 همت رسید؟

/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-395-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%9F

زیان انباشته خودرو سازان هر روز افزایش می‌یابد، اما تا به این لحظه هیچ‌یک از تصمیمات و اقدامات مسئولان مرتبط با صنعت خودروسازی نتوانسته است که حتی سرعت افزایش این زیان انباشته را کاهش دهد.