رانندگان

رانندگان تاکسی اینترنتی بیمه می‌شوند!

/internet-taxi-drivers-are-insured

نمایندگان مجلس بندی از لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند که به موجب آن رانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند به‌عنوان خویش‌فرما تحت پوشش بیمه قرار گیرند.