درآمد دولت

افزایش درآمد دولت از حقوق ورودی خودرو

/increasing-the-government-s-income-from-vehicle-entry-fees

نمایندگان با افزایش ۳ هزار میلیارد تومانی درآمد دولت از حقوق ورودی خودرو به دلیل افزایش واردات خودرو موافقت کردند.