خوردوهای کارکرده

ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد مجاز شد

/entry-of-used-cars-from-free-zones-was-allowed

براساس اطلاعیه جدید سامانه جامع تجارت امکان ورود کالا‌های وارد شده به مناطق آزاد قبل از سال 97 به سرزمین اصلی، به شیوه بدون انتقال ارز، فراهم شد.