خودرو مدرن افغانستان

رونمایی از اولین خودرو مدرن ساخت افغانستان

/modern-car-made-in-afghanistan

یک خودرو اسپرت و مدرن ساخته شده در افغانستان در خیابان‌های کابل به حرکت درآمد.