خودرو فیات

خودرو فیات 500 در بازار ایران قیمت خورد

/fiat-500-car-was-sold-in-the-iranian-market

ز چند روز قبل فیات 500 های ثبت نامی در حال تحویل به مشتریان هستند و قیمت بازار آن از سوی دارندگان این خودرو بسیار کوچک آغاز شده است.