خودروهای کوچک

آیا ایمنی خودروهای بزرگ بیشتر است؟

/is-the-safety-of-big-cars-more

براساس گزارش و داده‌­های مربوط به تلفات رانندگی را براساس رده خودروها طبقه­‌بندی کرده، آمار فوت در میان رانندگان خودروهای کوچک بیشتر از سایرین است.