خسارت

پرداخت خسارت بدون کروکی ۳۰میلیون تومان شد

/the-payment-of-damages-was-30-million-tomans

قائم مقام بیمه مرکزی گفت: با توجه به افزایش نرخ دیه در امسال، سقف پرداخت خسارت بدون کروکی در تصادفات رانندگی از ۲۰میلیون تومان به ۳۰میلیون تومان افزایش یافت.