حقوق و عوارض واردات خودرو

درآمد گمرک از واردات خودرو چقدر است؟

/how-much-is-the-customs-revenue-from-car-imports

حقوق و عوارض واردات خودرو در ۹ ماهه سال جاری با ثبت رقم ۱۳۰۰ میلیارد تومان حدود ۱۱۰۰ درصد رشد کرده است.