جریمه خودرو

جریمه 18 میلیونی برای تغییر در ارتفاع خودرو

/18-million-fine-for-changing-the-height-of-the-car

مالکان خودرو‌ها با تخلف تغییر ارتفاع نامتعارف حدود 18 میلیون تومان اعمال جریمه خواهند شد.