تقلب در معامله

فروش خودروی رنگ دار بجای بیرنگ /bmw

/selling-a-colored-car-instead-of-plain-bmw

به نظر شما این خودرو با توجه به اینکه ۳ قسمت رنگ شدگی داره چقدر افت قیمت پیدا میکنه ؟