تعویض روغن موتور

زمان صحیح تعویض روغن موتور خودرو

/correct-time-to-change-car-engine-oil

​ صاحبان خودرو باید به ازای هر 5 هزار کیلومتر کارکرد خودرو و یا گذشت شش ماه از تاریخ آخرین تعویض، نسبت به تعویض روغن موتور خودرو و کلیه فیلترهای آن اقدام کنند.