تحویل خودروهای سامانه یکپارچه

سال 1403، موعد تحویل خودروهای سامانه یکپارچه

/1403-the-date-of-delivery-of-integrated-system-vehicles

مدیر سامانه یکپارچه خودرو گفت بررسی ها نشان می دهد تاکنون بیش از 1 میلیون نفر توانستند در سامانه یکپارچه فروش خودرو 5 اولویت خودرویی خود را انتخاب کنند.