تاکسی اینترنتی

قیمت‌گذاری دستوری برای تاکسی های اینترنتی

/prescriptive-pricing-for-internet-taxis

هفتم آبان ماه امسال بود که مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران از تصمیم شورا برای ورود به نرخ‌گذاری هزینه سفر با تاکسی‌‌‌های اینترنتی خبر داد


رانندگان تاکسی اینترنتی بیمه می‌شوند!

/internet-taxi-drivers-are-insured

نمایندگان مجلس بندی از لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند که به موجب آن رانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند به‌عنوان خویش‌فرما تحت پوشش بیمه قرار گیرند.