بیمه نامه شخص ثالث

سهمیه سوخت این خودروها قطع خواهد شد

/the-fuel-quota-of-these-cars-will-be-cut

بر اساس قانون بیمه اجباری، ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت موظف است تا از تخصیص سهمیه به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث جلوگیری کند.