بودجه 1402

خرید هرگونه خودرو خارجی توسط ادارات ممنوع شد

/the-purchase-of-any-foreign-car-was-prohibited-by-the-administration

در اصلاح بخشی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲، خرید هرگونه خودرو خارجی توسط ادارات ممنوع شده است.