باک بنزین

چرا بهتر است با بنزین انتهای باک حرکت نکنیم؟

/%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86