اختصاص بنزین

طرح اختصاص بنزین به کد ملی به کجا رسید؟

/where-did-the-plan-to-assign-gasoline-to-the-national-code-come-to

سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور گفت: طرح تخصیص یارانه بنزین به اشخاص طرح خوبی است، ولی روش اجرایی آن متاسفانه پیچیده سازی شده است و درنتیجه کل طرح به سمت توقف رفته است.