اتحادیه نمایشگاه داران خودرو

شاهین اتوماتیک می تواند با خودروهای خارجی رقابت کند !

/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران گفت: طراحی و تولید خودروی شاهین برای صنعت خودرو قابل افتخار است و همه ایرانیان این خودرو را تحسین خواهند کرد.