ابزارهای کارشناسی رنگ خودرو

آشنایی با ابزارهای کارشناسی رنگ خودرو

/getting-to-know-the-automotive-paint-expert-tools

کارشناسی رنگ خودرو به معنای تشخیص و بررسی رنگ بدنه خودرو است. در این فرآیند، کارشناس برای تشخیص رنگ خودرو از ابزارها و روش‌های مختص به این حوزه استفاده می‌کند.