آموزشگاه فنی و حرفه ای همیار تشخیص در مشهد

برگزاری آزمون عملی تشخیص رنگ خودرو در آموزشگاه فنی و حرفه ای همیار تشخیص در مشهد

/conducting-a-practical-car-color-recognition-test-at-the-technical-and-vocational-school-of-hamyar-diaz-in-mashhad